10 kërkesat prioritare të biznesit

Duke analizuar marëdhëniet ndërmjet shtetit dhe sipërmarrjes private, si dhe stadin e integrimit europian të vendit tonë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës konsideron  se, për lehtësimin e të bërit biznes,  është bërë e domosdoshme që:

  1. Të ngrihet një dialog konstruktiv i përhershëm i ligjbëresve dhe ligjvënesve me përfaqesuesit e komunitetit të biznesit, që garanton konsultimin me ta në jo më pak se 8 jave kohë, për çdo propozim ligjor apo administrativ me impakt mbi biznesin
  2. Të eliminohen praktikat arbitrare të trajtimit të figurës së biznesit me standarte të dykuptimta e jo miqësore (çmimet orientuese për mallratapo pagatreferencat doganoree të tilla si këto)
  3. T’i garantohet cdo biznesi, fitues i një tenderi publik, pagesa brenda 30 ditëve, nga data e lidhjes së kontratës me entin publik prokurues
  4. Të përmirësohet sistemi i TVSH, duke perfshirë si përdorimin e kredisë së saj për pagesën përkatëse në transaksionin pasues, ashtu dhe per shlyrjen e tatimit mbi fitimin.
  5. Të zhvillohet reforma e legalizimit të aktiveve të qendrueshme të parregjistruara të bizneseve
  6. Të shtrihen dhe të persosen përdorimet e e-qeverie-qeverisje dhe e-prokurim në të gjithë territorin e vendit, për të informuar dhe përfshirë sa më gjerë publikun në përgjithesi dhe biznesin  në veçanti
  7. Të ngrihet e të vihet në funksionim sa më shpejtGjykata Administrative
  8. Të mbështetet ngritja e one-stop-shop pranë Dhomave të Tregtisë, me tri sportele të shërbimeve bazike: QKR, QKL, EG (Ekonomia Globale)
  9. Të ngrihen fonde të posacme për projekte të Dhomave të Tregtisë dhe të agjensive të tjera, të adresuara tek rritja e aftësive manaxhuese, dalja në eksport apo zëvendesimi i importeve dhe rinovimi teknologjik i NVM
  10. Të futen idetë dhe njohuritë përsipermarrjen private si një kompetence kyçe në kurrikulat e arsimit parauniversitar.

Dhoma beson se këto kërkesa do të mirëpriten dhe do t’i bëhet jehonë nga forcat politike, administrata publike dhe mediat.

Shpërndaje këtë lajm
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin

About Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Durrës