Radiusi: I çkyçur
Radiusi:
km Set radius for geolocation
Kërko

SEMINAR MBI INOVACIONIN NË NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME

Më datë  30 Maj 2019,  Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës në bashkëpunim me Universitetin Europian të Tiranës dhe  Institutin Europian Pashko organizuan  një seminar informues në  kuadër të Projektit Innoplatform, të financuar nga Interreg Balkan-Med Program. Qëllimi i këtij projekti është që të nxisë inovacionin në Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme në Rajon […]

Kordinator i Kryetarit dhe Përgjegjës për Marrëdhëniet Ndërkombetare dhe Projektet

TITULLI I PUNËS: Kordinator I Kryetarit dhe Përgjegjës për Marrëdhëniet Ndërkombetare dhe Projektet A. PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT 1. Koordinimi i marrëdhënieve të Kryetarit me të tretët, nëpërmjet: Marrjes në dorëzim dhe përcjelljes së korrespondencës së Dhomës (postë, tel, fax, e-mail) Ndjekjes së kërkesave dhe porosive që përmban korrespondenca e ardhur, duke ia kaluar atë degëve […]

NJOFTIM PЁR ZGJEDHJET E REJA NЁ DHOMЁN E TREGTISЁ DHE INDUSTRISЁ DURRЁS

►Në bazë të: Ligjit Nr. 9640, datë 09.11.2006, “Për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 9897, Udhëzimit të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Nr. 2008, datë 12.03.2015 “Për zgjedhjet në Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë dhe Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë”,  Zgjedhjet e reja të Asamblesë së Dhomës u zhvilluan të martën, […]

Lartë

You Might Be Also Interested In: