Inspektor përgjegjës për Financën

PËRSHKRIMI I PUNËS

TITULLI I PUNËS: Inspektor përgjegjës për Financën
A. PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT

 • Mbajtja korrekte e kontabilitetit të Dhomës nëpërmjet:
 • Pasqyrimit të përditshëm në librat përkatës të veprimeve financiare të Dhomës
 • Kontrollit të vazhdueshëm të zbatimit korrekt të tarifave dhe kontributeve të derdhura nga antarët e Dhomës
 • Përpilimit të Bilancit vjetor të Dhomës, brenda datës 15 Mars të vitit pasardhës
 • Hartimit të Buxhetit Parashikues të Dhomës për vitin pasardhës, brenda datës 15 Shtator të vitit në vijim
 • Azhornimi i antarëve të Dhomës për ndryshimet në Paketën Fiskale nëpërmjet:
 • Koordinimit dhe marrjes së informacioneve nga Drejtoria e Shërbimeve Tregtare pranë MF
 • Përgatitjes për shpërndarje tek biznesi të informacioneve azhornuese (të paktën një herë në dy muaj)
 • Interpetimit të çështjeve fiskale me artikuj në gazetën “T&I DURRËS” (të paktën dy për çdo numër) dhe web sitin e Dhomës
 • Artikulimi i propozimeve të biznesit për çështjet fiskale nëpërmjet:
 • Mbledhjes së propozimeve të biznesit dhe sqarimit të tyre në takime të veçanta për secilin sektor
 • Artikulimit me shkrim të propozimeve për Paketën Fiskale për Biznesin e Vogël, në bashkëpunim me ekspertë të jashtëm, për t’ia paraqitur Pushtetit Vendor
 • Artikulimit me shkrim të propozimeve për Paketën Fiskale për Biznesin e Madh, në bashkëpunim me ekspertë të jashtëm, për t’ia paraqitur Pushtetit Qendror
 • Kontrolli i arkëtarit për mbajtjen korrekte të arkës së Dhomës sipas dokumentacionit përkatës, bazuar në Manualin e Dhomës 2006
 • Pjesëmarrja në Projektet,  në të cilat Dhoma është partnere, nëpërmjet:
 • Njohjes me përmbajtjen e projektit dhe zbërthimit të tij në aktivitete, në konsultë me Kryetarin
 • Pjesëmarrjes në planifikimin dhe organizimin e veprimtarive në kuadër të projektit
 • Pjesëmarrjes në hartimin e raporteve në kuadër të projektit
 • Roli në kuadër të projektit “iBLUE”

Aktivitetet do të fokusohen në paketat e punës WP1; WP2; WP5 dhe në detaje do të jenë:

 • Njohja e plotë e projektit me anë të studimit vetiak dhe trajnimit
 • Njohja e Planit të Komunikimit dhe zbatimi të tij për WP5
 • Njohja e Planit Operativ për Transferimin e Veprimeve të ndryshme dhe bashkëpunimi me Koordinatorin e projektit për drejtimin e stafit në zbatimin e tij
 • Përgatitja e raporteve financiare, në bashkëpunim me Koordinatorin e projektit, për t’u dorëzuar në FLC si dhe për t’u hedhur në platformën Synergie
 1. Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga Kryetari

B. KËRKESA CILËSORE

 • Të jetë i gatshëm të punojë në mënyrë të përshpejtuar dhe të arrijë të kryejë disa detyra njëherësh.
 • Të ketë aftësi krijuese dhe gjykim të shëndoshë dhe të pavarur
 • Të jetë fleksibël dhe komunikues me të tjerët.

C. KUALIFIKIMET MINIMALE

 • I diplomuar me arsim të lartë, me preferencë në degën Financë-Kontabilitet
 • Tre vjet eksperiencë pune në pozicione të ngjashme

D. NJOHURITË KOMPJUTERIKE

 • Shkrim e përpunim teksti (Word)
 • Internet Explorer
 • Përpunim të dhënash e llogaritjesh (Excel, Access)
 • Prezantim programesh (Power Point)

E. ZOTËRIMI I GJUHËVE TË HUAJA

 • Gjuha angleze – nivel i lartë në shkrim dhe komunikim
 • Gjuha italiane – nivel i lartë në komunikim dhe shkrim

 

Personat e interesuar të paraqiten pranë Zyrave të Dhomës bashkë me Cv-në e tyre, brenda datës 25 Shtator 2017.
Kryetari
Andrea Xhavara

Shpërndaje këtë lajm
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin

About Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Durrës