Rrjeti i Informimit te Bashkimit Europian per Biznesin

Rrjeti i Informimit te Bashkimit Europian per Biznesin.” me partner lider Bashkimin e Dhomave te Tregtise dhe Industrise se Shqiperise (UCCIAL). Ky projekt financohet nga Delegacioni i B.E dhe synon te mbeshtese informimin e bizneseve shqiptare qe duan te operojne ne nivel europian apo duan te informohen mbi tematika te vecanta rreth te berit biznes ne BE.  Ne kuader te projektit eshte krijuar dhe nje faqe internetiwww.eubusinessrelay.al , ku mund te gjenden keto informacione.
Sherbime komplementare me kete projekt ofron dhe EEN-Rrjeti Europian i Ndermarrjeve , pjese e te cilit eshte tashme dhe Shqiperia. Rrjeti ka akses ne dy databaza te fuqishme per te ndihmuar kompanite, te cilat operojne ne dy fusha specifike si “partneriteti i bizneseve dhe “transferimi teknologjik”. Nder sherbimet qe ofron ky rrjet jane: sigurimi dhe dhënia e informacionit mbi Legjislacionin dhe Financimet e Bashkimit Europian, gjetja e partnerëve të biznesit në shtete të tjera anetare te rrjetit,këshillim dhe asistencë mbi zhvillimin e ideve të reja inovatore,mbështje për SME-të për të rritur shancet e tenderimit për kontrata apo financime të Bashkimit Europian. ENN është një mundësi shumë e mirë për NVM-të shqiptare në gjetjen e partnerëve strategjikë dhe zgjerimin në tregje të reja.

About Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Durrës