Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Përmirësimi i klimës së biznesit

Janë plotë 81 propozime të dala nga takimet sektorale me sipërmarrjen shqiptare, që i janë paraqitur qeverisë shqiptare për t’i marrë parasysh në hartimin e politikave të saj ekonomike dhe fiskale. Por vetëm 32 prej tyre janë marrë në konsideratë nga autoritetet. Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes pas 9 tryezave sektoriale me biznesin […]

Top

You Might Be Also Interested In: