Sondazh Bizneseve

Anketimi: “Vlerësim i Impaktit të Pandemisë Covid19 mbi Biznesin në Shqipëri”. Anketimi synon të mbledhë evidenca në lidhje me efektet e mundshme të pandemisë COVID-19 mbi biznesin dhe aktivitetin e tij si edhe rekomandime të mundshme për minimizimin e efekteve negative.

Gjetjet dhe sugjerimet e rezultuara nga ky pyetësor do t’i paraqiten Qeverisë Shqiptare për konsiderime të mëtejshme. Kjo mund të sjellë ndryshime apo rishikime ligjore dhe rregullatore me impakt në përmirësimin e situatës së krijuar.

Afati i plotësimit të pyetësorit është deri më 10 Prill 2020.

Linku:

Anketimi: “Vlerësim i Impaktit të Pandemisë Covid19 mbi Biznesin në Shqipëri”. Anketimi synon të mbledhë evidenca në lidhje me efektet e mundshme të pandemisë COVID-19 mbi biznesin dhe aktivitetin e tij si edhe rekomandime të mundshme për minimizimin e efekteve negative.

Gjetjet dhe sugjerimet e rezultuara nga ky pyetësor do t’i paraqiten Qeverisë Shqiptare për konsiderime të mëtejshme. Kjo mund të sjellë ndryshime apo rishikime ligjore dhe rregullatore me impakt në përmirësimin e situatës së krijuar.

Afati i plotësimit të pyetësorit është deri më 10 Prill 2020.

Anketimi: “Vlerësim i Impaktit të Pandemisë Covid19 mbi Biznesin në Shqipëri”. Anketimi synon të mbledhë evidenca në lidhje me efektet e mundshme të pandemisë COVID-19 mbi biznesin dhe aktivitetin e tij si edhe rekomandime të mundshme për minimizimin e efekteve negative.

Gjetjet dhe sugjerimet e rezultuara nga ky pyetësor do t’i paraqiten Qeverisë Shqiptare për konsiderime të mëtejshme. Kjo mund të sjellë ndryshime apo rishikime ligjore dhe rregullatore me impakt në përmirësimin e situatës së krijuar.

Afati i plotësimit të pyetësorit është deri më 10 Prill 2020.

Anketimi: “Vlerësim i Impaktit të Pandemisë Covid19 mbi Biznesin në Shqipëri”. Anketimi synon të mbledhë evidenca në lidhje me efektet e mundshme të pandemisë COVID-19 mbi biznesin dhe aktivitetin e tij si edhe rekomandime të mundshme për minimizimin e efekteve negative.

Gjetjet dhe sugjerimet e rezultuara nga ky pyetësor do t’i paraqiten Qeverisë Shqiptare për konsiderime të mëtejshme. Kjo mund të sjellë ndryshime apo rishikime ligjore dhe rregullatore me impakt në përmirësimin e situatës së krijuar.

Afati i plotësimit të pyetësorit është deri më 10 Prill 2020.

Linku: https://docs.google.com/forms/d/1FnZBA4qqljOgYMYqNa9Vw6EerqNnjEyJhjYx4JlcP1U/edit