QKR

SHËRBIMET KRYESORE TË QKR

  • REGJISTRIM FILLESTAR(Shoqëri tregtare, Person fizik, Degë ose Zyrë përfaqësimi e nje shoqërie të huaj)
  • NDRYSHIME(Selie, Administratori, Objekti, Ortakësh, Nipt sekondar, etj)
  • NDRYSHIME KAPITALI(Në para, Në natyrë, Zmadhim – Zvogëlim kapitali, Shitje kuotash, etj)
  • DORËZIM BILANCI(Çdo subjekt i parashikuar në ligj)
  • POPULIM TË DHËNASH(Korrigjim, Plotësim ekstrakti)
  • EKSTRAKTE(I thjeshtë, Historik)
  • PEZULLIM AKTIVITETI(Me afat, Pa afat; Aktivizim aktiviteti)
  • LIKUJDIM(Shoqëri tregtare, Degë ose Zyrë përfaqësimi e nje shoqërie të huaj)
  • ÇRREGJISTRIM(Shoqëri tregtare, Person fizik, Degë ose Zyrë përfaqësimi e nje shoqërie të huaj)