Çertifikata e Origjinës

Është një shërbim, që ofrohet vetëm për subjektet që janë antarë të Dhomës, të cilët eksportojnë mallra të prodhuara apo të përftuara tërësisht në Shqipëri.
Lëvrohet në formatin e përcaktuar nga Kodi Doganor aktual, në letër kimike, me 5 kopje.
Plotësohet nga nëpunesi i ngarkuar nga Dhoma, duke mbajtur një kopje  për arkivin e Dhomës. Firmoset nga një titullar i Dhomës, ose nga nëpunësi, të cilit i është deleguar kjo e drejtë
Eshte letër me vlerë, e paisur me numër serial, tarifa e së cilës caktohet nga Kryesia e Dhomës.
Lëshohet vetëm për aq ngarkesa sa është eksporti i përgatitur, menjëherë pasi të jetë parapaguar vlera e tarifës përkatesë