Statuti është dokumenti bazë i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë. Ai:

  • U garanton te gjithe antarëve të Dhomës krijimin e organeve drejtuese me kompetenca të qarta e të ballancuara.
  • Nënvizon detyrën e Dhomës që të ketë “zërin” e saj. Të artikulojë dhe shprehë propozimet e saj ndaj pushtetit vendor apo qendror për zgjidhjen çështjeve problematike dhe për zhvillimin dhe rritjen e sipërmarrjes e të ekonomise.
  • Shpreh vlerësimin dhe respektin e Dhomës për shoqatat e biznesit. Ato kanë mbështetjen e Dhomës për koordinimin e interesave të kategorive të ndryshme që ato përfaqësojnë.

Për më tepër shiko statutin. Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë bazon veprimtarinë e saj në përputhje me Legjislacionin Shqiptar dhe kryesisht mbi Ligjin 9640 mbi Dhomat e Tregëtisë një kopje e plotë e të cilit është në dispozicionin tuaj nëse klikoni këtu.