QKL

FUSHAT E VEPRIMTARIVE QË KËRKOJNË PAJISJEN ME LIÇENCË

 • SIGURIA KOMBËTARE, RENDI PUBLIK DHE MBROJTJA CIVILE (Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike, etj)
 • USHQIMI DHE SHËNDETI (Prodhimi dhe tregtimi i ushqimeve, rritja ose tregtimi i kafshëve, shërbime mjekësore, etj)
 • MJEDISI (Leje për ndikimin në mjedis, shërbime ekspertize, peshkimi, shfrytëzimi i ujrave, etj)
 • BURIME MINERARE, HIDROKARBURE DHE ENERGJETIKE (Leje minerare ose hidrokarbure, shërbime ekspertize, etj)
 • TERRITORI DHE NDËRTIMI (Zhvillimi territorial ndërtimor, shërbime ekspertize lidhur me zhvillimin e territorit, etj)
 • TRASHËGIMIA KULTURORE (Shërbime ekspertize, restaurimi i monumenteve, administrimi kolektiv i të drejtave të autorit, etj)
 • TRANSPORTI (Transport rrugor ndërkombëtar mallrash e udhëtarësh, autoshkollë, shërbime portuale, hekurudhore, etj)
 • INDUSTRIA DHE SHËRBIME TË TJERA (Prodhimi, depozitimi, transporti, tregtimi i lëndëve të rrezikshme [nafta, gazi])
 • ARSIMI DHE SHKENCA (Arsimi parauniversitar, institucion arsimor plotësues, arsimi i lartë, etj)
 • KUJDESI SHOQËROR DHE PUNËSIMI (Shërbime të ndërmjetësimit në tregun e punës, formimi profesional, etj)
 • DREJTËSIA DHE LIGJI (Shërbimi i përmbarimit, shërbimi i noterisë, etj)
 • FINANCAT PUBLIKE (Organizimi i lojrave të fatit, shërbime ekspertize lidhur me financat publike, etj)