Projektet prioritare strategjike të Qeverisë

Projektet prioritare strategjike të Qeverisë
4 Gazeta T&I Durrës Nr 27

Ja çfarë mund të përfitojë biznesi vendas

Qeveria shqiptare, nëpërmjet Komitetit të Planifikimit Strategjik, ka përzgjedhur 143 projekte prioritare publike, të cilat kushtojnë 13.7 miliardë euro, sipas burimeve zyrtare nga Ministria e Financave. Kjo paketë e miratuar përbëhet nga projekte dhe përfshin sektorët:

(a)-Transporti (rrugor, hekurudhor, detar, ajror); (b) Energjia (Transmetim, efikasiteti i energjisë); (c) Mjedisi (uji dhe kanalizimet, mbrojtja nga përmbytjet, ndotja e ajrit);

(d) Infrastruktura sociale (arsimi & sportet, shëndeti, arti-kultura, mbështetje për burgjet, banesat sociale, arsimi profesional); (e) Infrastruktura e biznesit (marina, turizëm dhe infrastruktura broadband).

Ministria e Financave, në një njoftim dërguar shtypit, shprehet se grupi i Menaxhimit të Buxhetit ka organizuar organizuar tre mbledhje për të koordinuar dhe për të kryer një analizë teknike të shëndoshë të projekteve pjesë e paketës.

Paketa përbëhet nga 2 kategori kryesore: Kategoria I, projektet rajonale kosto 2,2 miliardë euro

Në kategoritë e parë përfshihen Projektet e Rrjetit Kryesor dhe Projektet e Zhvillimit Ndërkufitar të Ballkanit. Në të përfshihen 21 projekte me një kosto totale investimi prej 2.2 miliard euro.

Ministria e Financave pohon se, boshllëku financiar për këtë kategori është 79%. Pjesa tjetër e investimeve përbëhet nga 3% grante, 6% hua dhe 2% nga buxheti kombëtar nëpërmjet PBA-së. Në këtë kategori, është parashikuar që 10% e shumës totale të mund të zbatohet nëpërmjet financimit të PPP-ve si një burim potencial.

Kategoria II, projektet me rëndësi kombëtare kushtojnë 11.5 mld euro.

Në kategorinë e dytë të paketës së projekteve strategjike janë ato me karakter kombëtar dhe rajonal që përfshijnë tre nën-kategori projektesh: kombëtare; zhvillim rajonal; zhvillim lokal.

Kostoja e investimeve totale për këtë kategori është 11.5 miliard euro, nga e cila rezulton një boshllëk financiar prej 28%. Shuma e granteve për këto kategori është 3%, 13% për hua dhe 3% nga buxheti i shtetit nëpërmjet PBA-së. Në këtë kategori, 11% e shumës totale është parashikuar si një potencial për financimin nga PPP-të dhe 42% si potencial nga investimet private. Ministria është e interesuar të tërheqë në këto projekte edhe vëmendjen e investitorëve potencialë vendas. Për këtë qëllim ajo ka planifikuar edhe ndryshimin e ligjit “Për investimet”, i cili deri sot ka qënë një ligj që ofronte lehtësi vetëm për investitorët e huaj dhe pritet që brenda vitit të ardhshëm, të njëjtin status, ta kenë edhe sipërmarrësit shqiptarë.