Njoftojmë subjektet raportuese se, në zbatim të Ligjit nr. 112/2020, është miratuar Vendimi Nr. 1088 datë 24.12.2020 “Për përcaktimin e mënyrës dhe të procedurave të regjistrimit e publikimit të të dhënave për pronarët përfitues, si dhe të njoftimit nga autoritetet shtetërore kompetente e nga subjektet e detyruara”.

Bashkëngjitur , VKM-në e gjeni të publikuar në faqen tonë zyrtare,  në seksionin legjislacioni/legjislacioni për pronarët përfitues/ligje.