Aiba Company sh.a u krijua në vitin 1994 si një ndërmarrje me drejtim kryesor të aktivitetit prodhimin e ushqimeve blektorale dhe qe nga viti 1999 edhe rritjen intensive të shpendëve për prodhim vezësh. Aiba Company sh.a sot ka siguruar pozicionin e liderit në industrinë e prodhimit të vezës në Shqipëri, jo vetëm në sajë të arritjeve të sotme, por vecanërisht në sajë të rrugës që kemi ndjekur për të ardhur deri këtu. Kjo kompani ka filluar aktivitetin e saj me nje kapanon me 32000 krere pula për prodhim vezësh dhe është rritur e zgjeruar duke ndjekur metodën e përmirësimit konstant dhe të vazhdueshëm në cdo veprim – që nga përparimet në teknikat e proceseve të ndryshme deri tek qëndrimi ndaj konsumatorëve, si dhe nga filozofitë më themelore të manaxhimit e deri tek punësimi i një fuqie punëtore me kualifikim të lartë. Sot kompania numeron 330,000 krere pula qe mbareshtrohen ne pese kapanone dhe 150,000 krere zogj qe mbareshtrohen ne dy kapanone. Nëpërmjet aplikimit konstant të ideve rinovuese duke u përpjekur që tu shërbejmë më së miri kërkesave dhe nevojave të konsumatorëve, Aiba Company sh.a ka themeluar një rrugë të admirueshme të rritjes së vazhdueshme.     Produkte dhe sherbime:

1. VEZET AIBA. Produkti përfundimtar i Kompanisë është veza e pulave, për konsum njerëzor dhe përpunim në industry. Prodhimi i vezëve është një proces biologjik, që realizohet nëpërmjet mbarështrimit të pulave për vezë, sigurimit të ushqimit, sigurimit të të gjitha kushteve të nevojshme teknike, në përputhje me rracën, moshën, nivelin e prodhimtarisë, etj. Përbërja e ushqimit të pulave përmban drithëra si: misri, gruri, luledielli (ose bërsia e lulediellit), bërsi soje, sorgum;vitamina të ndryshme;metioninë, lizinë, fosfat, karbonat kalçiumi, pigment etj. Madhësia mesatare e vezës, ngjyra e jashtme e saj, niveli i prodhimtarisë, sasia e ushqimit e konsumuar për të prodhuar një kokërr vezë, kur të gjithë faktorët e tjerë mbeten të pandryshuar, varen nga rraca e pulës së përdorur. Rraca e përdorur nga Aiba është Lohman LSL CLASSIC WHITE. Produkti përfundimtar vezë është një nga ushqimet më të plotësuara dhe më ekonomike, i njohur për vlerat e shkëlqyera ushqimore, për shkak të përmbajtjes së lartë të lëndëve themelore ushqimore si : minerale ,vitamina dhe proteina. Veza rekomandohet për konsum nga të gjitha moshat e popullatës edhe për shkak të aftësive të saj kuruese

2. ZOGJ & PULA.  Procesi i punës në Kompaninë AIBA, fillon me pranimin e zogjve të pulës, në moshën 1-ditore. Në këtë fazë të rëndësishme, kujdes i veçantë i kushtohet zgjedhjes së rracave nga furnitorë të njohur dhe të afirmuar, që kanë treguar vazhdimisht qëndrueshmëri dhe por të lidhura ngushtë gjithashtu me cilësinë dhe sigurinë e produktit përfundimtar. Zogjtë e sapoardhur, vendosen në kapanonet përkatëse, ku qëndrojnë përafërsisht 120-130 ditë ku dhe i nenshtrohen kudesit sanitar dhe veterinar. Zogjve u sigurohet një mjedis dhe kushte të përshtatëshme, në përputhje me parametrat e nevojshëm teknikë, teknologjinë dhe rekomandimet e siguruara. Pas kalimit te zogjve ne kapanonet e prodhimit fillon dhe procesi i prodhimit te vezeve.Ndërtimi i kapanoneve është bërë në përshtatje me standardet europiane si dhe shpërndarja e shpendëve në kafaze.Edhe këtu, nëpërmjet instruksioneve dhe kualifikimeve përkatëse, realizohet kontrolli intensiv periodik i kushteve higjieno-sanitare dhe stabilizimi i ventilimit, ndriçimit, lagështisë dhe temperaturës së ajrit, furnizimit me ujë të pijshëm. Në ndihmë të shërbimit teknik veterinar, vjen laboratori i brendshëm i kompanisë, i pajisur me aparatura të nevojshme bashkëkohore, që ushtron një kontroll të vazhdueshëm parandalues.

3. SUPER USHQIMI. Aiba Company sh.a eshte gjithashtu e specializuar ne prodhimin e ushqimit blegtoral per kafshe, ky aktivitet ze rreth 4% te tregut aktual te ushqimit blegtoral.Procesi i prodhimit te ushqimit fillon me prodhimin ne Fabriken e ushqimit prane Aibes te ushqimit blegtoral , aty ku lendet e para mblidhen dhe perpunohen per te gjithe kategorite e kafsheve sipas standardeve te kerkuara.Lendet e para importohen ose jane me origjine vendase , furnitoret e te cilave perzgjidhen ne baze te eksperiences se tyre ne fushe dhe sigurise qe ata garantojne.Disa nga llojet e lendeve te para qe kjo kompani importon jane te pershkruara si me poshte :

-Premikse dhe mikroelemente si : Ovored , Premix Layer + AVZ,Alb Revitproduttori, lisine;

-Lende te para si metionine , fosfat bikalcik , bersi soje , vaj soje , miell peshku etj.

– Bersi panxhari , bersi luledielli , miser , grure etj.

-Graso kafshesh , karbonat , kripe etj.

Aiba Company sh.a prodhon gjithashtu ushqim per sektorin e saj te prodhimit , gje qe nenkupton lidhjen zinxhir qe ekziston ndermjet sektoreve te saj. Disa nga kategorite e kafsheve per te cilet Aiba prodhon ushqim jane :

– Derra te cdo moshe deri ne fazen e prodhimit ( gica , dosa barrese , dosa ne laktacion etj .) ;

-Lope ( per raca te ndryshme si p.sh Holstein ) ;

-Viça ;

– Broilera ( pula mishi ) per te cilat ushqimi jepet ad libidum ;

– Pula ( pula prodhimi ).

Prodhimi i ushqimit blegtoral eshte gjithashtu i licensuar dhe nje marke e regjistruar
4. PLEHU ORGANIK AIBIOS. Ushqim organik me vlera te larta agronomike i perfituar nga teknologjia e perpunimit te plehut te kafsheve nepermjet metodes se biofermentimit aerobik natyral te kontrolluar me shkalle te larte humifikimi.

I vetmi pleh organik qe u siguron kulturave bujqesore tre elementet kryesore te prodhimtarise ne forme organike (NPK). Keto karakteristika bejne te mundur shfrytezimin gradual nga aparati rrenjor, permiresimin maksimal te lendeve ushqyese, plotesimin e nevojave me te rendesishme per ushim te bimeve e si rrjedhoje marrjen e rendimenteve te larta agronomike.

Temperaturat e larta qe arrihen gjate procesit te biofermentimit japin garancine maksimale higjeno-sanitare duke bere pasterizimin total te ketij produkti.

Permbajtja me Lende Organike, Azot, Fosfor, Kalium, Kalcium, Magnez dhe Mikroelemente, i jep AGRO-USHQIMIT ORGANIK AIBIOS vetite ushqyese universale te pa zevendesueshme, te cilat ndikojne ne aftesite per te permiresuar cilesite fiziko-kimike dhe biologjike te tokes. Fushat e perdorimit: Si plehërim bazë në të gjithë llojet e tokave dhe për të gjitha llojet e kulturave prashitëse, në fushë dhe ambiente të mbrojtura, në frutikulturë, vreshtari, florikulturë etj, si dhe për ato kultura që kanë jetë vegjetative dhe prodhuese mbi 3-4 muaj.

5. VERA BIO “DUKA”. Vera Bio “DUKA” Vera Bio “Duka “ ka dalë në treg me shumë bujë.“Kur na shkruajnë nëpërmjet postës sonë elektronike konsumatorë vendas dhe të huaj që këtë verë e pijnë dhe e shijojnë në restorantet kryesore te Tiranës , kjo na bën krenar por na rrit përgjegjësinë gjithashtu “ – këtë thotë pronari i këtij vreshti bio me sipërfaqen më të madhe në Shqipëri. Vera “Duka” prodhohet nga rrushi bio.i cili plotëson kriterit agro-mjedisore që kërkon ky system prodhimi. Kriteri kryesor që është zbatuar është përdorimi I një baze materiale jo të dëmshme për shëndetin e njerëzve, gjallesave të tjera dhe mjedisin.

6. KONSULENCE VETERINERO-ZOOTEKNIKE. Pervec tregtimit te ushqimit blegtoral ,kjo kompani u ofron klienteve te saj edhe transportin edhe ne rastet kur malli blihet prane fabrikes se ushqimit edhe ne rastet kur malli blihet nga klientet ne rrethe. Pervec aktivitetit prodhues kjo kompani ka dhe laboratorin e saj kimiko-bakteriologjik ku kryhen keto analiza dhe sherbime :

– Kontrolli i ushqimit ,analiza per lageshtine, hirin, fibren, proteinen, yndyren;

– Kontrolli i lendeve te para qe hyjne ne ndermarrje;

– Analiza cilesore te vezes (intensiteti i te verdhes,PH);

– Analiza bakteriologjike (kontrolle te ndryshme te detajuara per vezen,organet e brendshme te shpendit,ushqimit,ambientit,ujit,yndyres,plehut organik, lendeve te para si dhe kontrollin e ushqimeve per metale ) per te percaktuar bakteret nese ka,tipizimin e tij si dhe percaktimin e llojit te trajtimit te tyre.

Analiza per veren (PH, aciditeti i pergjithshem, grada alkoolike etj.

 

PARTNERET TANE

 

AGROLOBY D.O.O

E vendosur ne Serbi,kjo kompani merret me tregtimin e misrit dhe grurit si lende te para te ushqimit blegtoral.

ALTAZOO S.A.S

Merret me tregtimin e miellit te peshkut,me qender ne Faenza,Itali.

ARCHIBUGI & Figli s.r.l

E vendosur ne Ravenna,Itali merret me prodhimin dhe shitjen e miellit dhe vajit te sojes,lendet e para te ushqimit blegtoral

CELPLAST S.R.L

Eshte leader ne industrine plastike,merret me prodhimin dhe tregtimin e paketimeve dhe ambalazheve plastike si bikerina etj.Gjithashtu kjo kompani njihet per materialet e saj atoksike,prej polietileni.Kjo kompani eshte e vendosur ne Padova, Itali

FACCO S.P.A

Kjo kompani eshte e specializuar ne prodhimin dhe tregtimin e materialeve,pajisjeve,makinerive dhe produkteve te ndryshem per pulari si kapanone,bateri kapanonesh ,sisteme komlementare etj.Eshte e vendosur ne Padova,Itali.

FARMER S.P.A

Kjo kompani eshte e specializuar ne prodhimin e tregtimin e lendeve te para per ushqimin e kafsheve si premikse,mikroelemente si dhe ushqime aditive;eshte e vendosur ne Padova,Itali.

FOSFITALIA S.P.A

Ben pjese ne grupin FosfItalia,udheheqes ne prodhimin e fosfatit te kalciumit ,si dhe ne tregtimin e tij.Kjo kompani ka stabilimentet e vet ate prodhimit te kesaj lende te pare dhe nenprodukteve te saj.Eshte e vendosur ne Forlí dhe Ravenna.

HARTMANN D.O.O

Me qender ne Koprivnica,Kroaci eshte nje kompani e specializuar ne prodhimin dhe tregtimin e materialeve dhe ambalazheve prej kartoni per veze.Ky aktivitet prodhues bazohet ne letren e ricikluar.Hartmann d.o.o ka teknologjite dhe makinerite e saj te prodhimit te ketyre ambalazheve.

IDA PRO S.R.L

Kompani leader ne prodhimin dhe tregtimin e nenprodukteve me origjine blegtorale;e vendosur ne Itali.

PANTOPLASTIC S.R.L

E specializuar ne prodhimin dhe tregtimin e thaseve plastike prej polietileni per pleh organik,eshte e vendosur ne Itali.

SCHROPPER G.M.B.H

Eshte nje nga kompanite me te medha te rritjes ne inkubator te vezeve per zoga te destinuara per prodhim.Kjo kompani eshte e vendosur ne Austri.

SCOLARI S.R.L

Me qender ne Itali eshte nje kompani e specializuar ne prodhimin dhe tregtimin e makinerive,impianteve e materialeve te destinuara per pergatitjen e ushqimit blegtoral si sillose etj.

MPM INSTRUMENTS

Te specializuara per prodhimin dhe tregtimin e materialeve,makinerive dhe pajisjeve laboratorike

CRISON

Te specializuara per prodhimin dhe tregtimin e materialeve,makinerive dhe pajisjeve laboratorike

OHAUS

Te specializuara per prodhimin dhe tregtimin e materialeve,makinerive dhe pajisjeve

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-

Contact Owner
Plan My Route