Import – eksport të prodhimeve industriale, te produkteve bujqesore dhe blegtorale ushqimore. Rritja dhe mbareshtim te gjetheve, tregtim me shumice dhe pakice te mishit per popullaten. Ndertim, rikonstruksion te objekteve civile, shendetsore, turistike, industriale. Instalimi i sistemeve teknologjike, mirembajtja e impainteve te programuara. Kerkime te tregut, tregtim apo ndermjetesim per prodhime te cfaredo gjinie. Agjensi per shitjen e prodhimit te vendit dhe te huaja. Aktivitet si axhensi detare, perfaqesues per kompani detare te vendit dhe te huaja. Hapje dhe administrimin e terminaleve te konteniereve per kryerjen e operacioneve te  depozitimit, levizjes, magazinimit, riparimit, mirembajtjes, etj. Importimi dhe mirembajtja e paisjeve hidraulike dhe punëve ndihmese, të tubacioneve të çfarëdo lloj materiali, impiante kundër ndezjes (nxehtësisë). Punime të infrastukturës, ndërtim dhe shtrim rrugësh. Ndërtim pallate, banesa për popullatën si dhe per te trete. Import – eksport i materialeve te ndertimit dhe te artikujve te tjere industriale dhe tregtimi i tyre me shumice dhe pakice. Bar -pastiçeri. Çeljen dhe funksionimin e kabinetit mjekësor ate te 2 sherbimeve laboratorike, te laboratorit klinik, biokimik, te sherbimeve kardiologjike dhe neurologjike, te dermatologjise, Orl, alergologji, fizioterapi. Çeljen dhe funksionimin e agjensi udhetimeve turistike, dhe transport per pasagjere brenda dhe jashte vendit me mjetet e veta te transportit rrugor detar dhe ajror.

Address

Our Address:

DURRES Lagja Nr.18,Rruga Aleksander Goga,Perballe Deges se Brendshme.

GPS:

41.321828687334, 19.445182434625

Telephone:
Web:

-

Plan My Route