Kultivimi, prodhimi, grumbullimi, përpunimi, import – eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të produkteve të ndryshme bujqësore (perimesh, drithërash, frutash të freskëta, si dhe drurëve frutorë të konservuara dhe përpunuara ), blegtorale, pyjore, ushqimore, etj. Import – eksport dhe tregtim brenda vendit të imputeve bujqësore: plehra; ushqyes për bimët dhe blegtorinë; pesticide; farëra; fidanë dhe materiale shumëzimi; insekte; mikroorganizma, ekstrakte dhe materiale të tjera që përdoren në mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe luftën biologjike në bimë. ImportEksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të makinerive për prodhim bujqësor dhe blegtoral, traktorë, automjete të çdo lloj marke e tonazhi, pjesë këmbimi për të gjitha mjetet dhe makineritë, si dhe linja dhe makineri të përpunimit të
produkteve agro-ushqimore, industriale, bimëve medicinale dhe eterovajore, detergjenteve, produkteve kozmetike etj.
Pyllëzimeve dhe krijim plantacionesh të pemëve frutore (fidanishtet, grumbullime e trajtimin e farërave pyjore dhe frutore, punime përgatitore e mbjellje fidanësh). Prodhim farërash dhe fidanësh dhe tregtim i tyre. Importimi dhe eksportimi i artikujve industrial dhe tregtim me shumicë e pakicë i tyre, si mallra dhe produkte ushqimore, mallra e materiale të industrisë tekstile, materiale të industrisë së ndërtimit, pajisje informatike e elektroshtëpiake, produkte farmaceutike, bimë medicinale, makineri e pajisje e pjesë ndërrimi të tyre, tregtim me pakicë të karburanteve, vajrave e lubrifikantëve etj. Prodhimi, grumbullimi e tregtimi brenda
dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të materialeve të inerteve dhe materialeve të ndërtimit, detergjenteve dhe produkteve kozmetike. Shërbimet në
fushën e ndërtimit, montimit, projektimit dhe zbatimit. Ndërtimi i objekteve publike e private dhe rikonstuksioni e riparimi i tyre dhe në përgjithësi të gjitha aktivitetet e
shërbimet që lidhen me fushën e ndërtimit. Transport kombëtar e ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve për vete e të tretë. Shërbime hotelerie, agjensi turistike, agjensi spedicioni, servise automjetesh, lavazh, autoshkolla etj. Shoqëria mund të realizoj çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni ne fuqi. Dhënie ambjentesh me qera. Dhënie me qera të makinerive dhe pajisjeve të ndryshme pastiçerie dhe të tjera.

Address

Our Address:

Tirane Vore Marikaj, Zone Kadastrale 8334,

GPS:

41.384512666653116, 19.627568715313725

Telephone:
Web:

-

Plan My Route