Sigurimi i objekteve publike dhe private, sigurimi i shtetasve, shoqërimi i vlerave monetare dhe i sendeve me vlerë. Projektim, ndërtim dhe zbatim i objekteve civile, ekonomike, social kulturore, shtetërore e private. Projekte të PMNZSH dhe akte ekspertimi në ketë fushë. Rikonstruksione të objekteve të ndryshme, ndërtim dhe asfaltim rrugësh. Instalimin e mjeteve të sistemit vrojtues, sinjalizues, audiovizive, radio alarm, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, pajisjeve të ndërlidhjes të teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve të telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distancë të automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit.

Address

Our Address:

Xhafzotaj, Sallmone

GPS:

41.354065184391, 19.547089066132

Web:

-

Plan My Route