Import – eksport të mallrave industriale, tregtimin dhe prodhimin e tyre, kryesisht të materialeve me përbërje drusore ose të nënprodukteve të tyre, import, eksport minerale, makineri e pajisje, mjete transporti, shërbime spedicionere, ushtrimin e veprimtarisë financiare të agjentit të transferimit të parave në emër dhe për llogari të subjekteve të tjera të liçensuara nga Banka e Shqipërisë, ndërtimin në fushën e objekteve industriale, civile dhe publike, tregtinë me shumicë dhe pakicë, përfaqësi me depositë dhe jo, import, eksport, mirëmbajtje, riparim, montim, prodhim dhe instalim të pajisjeve elektrike të ndriçimit publik, industrial dhe shtëpiak, agjensi, përfaqësi biznesi, mandatin e agjensisë, ndërmjetësinë në konsulencë tregtare, komision, spedicion, organizim transportesh për shoqëri, ente dhe ndërmarrje, shoqëria mund të japë komisione (porosi), përfaqësi, me ose pa depositë dhe mandate, të blejë, përdorë ose të transferojë shpikje dhe realizime të tjera të mendjes së njeriut, të kryejë kërkime tregu, të japë e të marrë liçensa tregtare, të kryejë veprime tregtare, veprime financiare, shitbjerje pasurish të tundshme e të patundshme, etj.
Veprimtari të agjentit për transfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jobankë. Veprimtari të agjentit për shërbimin e pagesave për të tretët në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jobankë. Veprimtari e Agjentit Komisioner. Shërbimet Union Net – Western Union

Address

Our Address:

Lagjja 14,Km.1, Zona Industriale Shkozet, Zona Kadastrale 8515, Nr.Pasurie 4/1143

GPS:

41.1007233, 19.5739173

Web:

-

Plan My Route