Transportimin e mallrave, ne rruge toksore, detare, ajrore, si me mjete te veta ose me mjete te te treteve; Importimin, eksportimin, fabrikimin, realizimin, asemblimin, instalimin, punimin, rafinimin, magazinimin, mirembajtjen, riparimin, dhenien me qira, tregtimin e produkteve ne te gjitha format qe lejon ligji. Dhenien me qera, me ose pa shofer per llogari te personave te trete, te automjeteve, anijeve, avioneve, motorcikletave, ciclomotorave, bicikletave etj.; oficinave, elektroautove, autolavazheve, vendet e parkimit per automjetet, motorave, barkave, dhe te cfaredo lloji tjeter mjeti te levizshem. Kryerjen e sherbimeve dhe asistences teknike te cdo tipi, qe ka lidhje me aktivitetin e trasportit ne pergjithesi.

Address

Our Address:

Lagjja 4, Rruga Skenderbej, zone kadastrale 8514, pasuria nr.4/208, Durres

GPS:

41.324725147293, 19.456600180835

Telephone:
Web:

-

Plan My Route