Prodhimin dhe tregtimin e konfeksioneve te ndryshme me shumice e pakice ne formen e import-eksportit si dhe tregtimin e artikujve te ndryshem ushqimor,industrial,pjese kembimi e makineri,lende ndertimi,elektroshtepiake,prodhime gome e plastike,lodra per femije me shumice e pakice ne formen e importeksportit.

Address

Our Address:

Lagjja nr.18, Rruga Aleksander Goga, Sha NPV, kati i katert, zona kadastrale 8513, nr pasurie 2/505 Durres

GPS:

41.32192218741158, 19.445468090213

Web:

-

Plan My Route