Ndërtim dhe mirëmbajtje e ndërtimeve civile, turistike, shëndetësore, social-kulturore, tregtare, bujqësore, kanalizime dhe ujësjellës, me kontraktues privat dhe shtetëror, vendas ose të huaj, brenda dhe jashtë vendit, shitblerjen e trojeve të ndërtimit e të objekteve të ndërtuara pronë të saj, dhënien e tyre me qira sipas ligjit dhe kontratave tek të tretët, ndërtimin, montimin e implanteve të prodhimit, prodhimin e lëndëve të para, materiale të Ndërtimit, gjysmë të gatshme që përdoren për ndërtimin dhe shitblerjen e tyre, shitjen, blerjen dhe marrjen ose dhënien me qira të makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, punime restaurimi. Projektim, ndërtim, zbatim, asistencë dhe mirëmbajtje të sipërfaqeve të gjelbëruara të çfarëdo lloji, lulishte, parqe, pyje, etj. Shërbime supervizimi për mbjelljet e pemëve dhe luleve dekorative, pyllëzimet, etj. Shërbime të pastrimit urban dhe në ambientet e brendshme, ngritje linjash për përpunim mbeturinash urbane e të materialeve inerte, grumbullim dhe përpunim i mbetjeve spitalore. Plotësim dhe zëvendësim kangjellash. Pajisje me xherse betoni. Prodhim binder, tapet konglomerat. Prodhim betoni. Rikonstruksion, sistemim, asfaltim rruge. Prodhim, tregtim të farave dhe fidanëve.

Address

Our Address:

Durrës Xhafzotaj Godinë private, Zona Kadastrale 3852, Nr.Pasurie 19/30

GPS:

41.354895687665, 19.533884308983

Email:

-

Plan My Route