S E M I N A R

Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`ju përgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes,Rritjes dhe Konkurueshmerisë”
E Martë,25 Shtator 2018, ora 11:00
Durrës,Hotel Palace

SEMINARI ORGANIZOHET NGA:

PROGRAMI ITALO-SHQIPTAR PER ZHVILLIMIN NDERMARRJEVE TE VOGLA DHE TE MESME NE SHQIPERI (PRODAPS & IASME)
NE BASHKEPUNIM ME:
DHOMA E TREGTISË DHE INDUSTRISË DURRËS

Axhenda:

10:45 – 11:00 Regjistrimi i Pjesëmarrësve

11:00 Fjala e Mirëseardhjes dhe Përshëndetjes

            Z.Gavril Lasku – Drejtor i Njësisë së Menaxhimit të Programit Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri
            Z.Andrea Xhavara-President i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Durrës

11:10 “Financimi i SME-ve – Instrumentët financiarë dhe jo financiarë të programit PRODAPS & IASME në mbështetje të zhvillimit të SMEve”

PMU Staff

11:30 “Programi për Mbështetjen e Biznesit – Skema e Granteve për SME-te”

            Zj. Loris Hoxha — Menaxhere Komunikimi dhe Informimi të Programit Italo –Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri

11:30 Kafe dhe Networking

11:45 Tavolina Pune: Aplikuesit potencialë, konsulenti, bankieri

12:30 Pyetje dhe Diskutime nga Salla

12:45 Dreke Bufe

 

Location: Durrës, Hotel Palace

Leave a Reply

Loading…