Drafti i paketës fiskale 2018

I nderuar Administrator

Përfitojm nga rasti për t´ju uruar mbarësi dhe rritje për biznesin tuaj.
Ju informojme se Ministria e Fincancave dhe e Ekonomisë,ka përfunduar draftimin e Paketës Fiskale 2018. Në kuadër të konsultimeve me sipërmarrjen lutemi që brenda datës 26 tetor 2017, përcillni në adresën info@ccidr.al komentet dhe sygjerimet tuaja.
Bashkëlidhur në attach gjeni edhe draftin e plotë.

Final -Relacion shpjegues tvsh (3)-23102017
Final Projektligji per taksat kombetare
Final-KM-projektigji TVSH-23102017
Projektligji per Akcizat – Varianti 2
Projektligji per tarifat doganore
projektligji per tatimin mbi te ardhurat final (2)
Relacion per pligjin e taksave vendore (Iliri taksa e tabeles)
Relacion Shpjegues Ligji i tarifave doganore
Relacion shpjegues-tatimi mbi te ardhurat -i ri paketa per km 1011
Relacioni shpjegues -Varianti 2 (2)-akcizat
Taksat Vendore Final 21 10 V2 (2)
TK Relacioni Shpjegues

Përshëndetje të përzemërta
Kryetari
Andrea XHAVARA