Thirrja per ekspertet

Titulli i punës: Ekspert në shkrim projekti në kuadër të Western Balkan Fonds (ERC Grants)

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës është në kërkim të një eksperti në shkrimin e Projekteve.

Duke qënë se është hapur Thirrja për Propozime për Fuqizimin e Bashkëpunimit Rajonal (ERC Grants) Fondit të Ballkanit Perëndimor, e bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, IPA – Instrumenti për Asistencën e Para-Aderimit, me një vlerë granti prej 30,000 EUR

Llojet e pranueshme të aktiviteteve për këtë thirrje janë: 

• Aktivitetet e ngritjes së kapaciteteve: mund të përkufizohen si një përpjekje gjithëpërfshirëse e planifikuar për të rritur efektivitetin dhe qëndrueshmërinë duke synuar si përfitues të drejtpërdrejtë OSHC-të. 

• Aktivitetet Avokuese: përfshijnë veprime që kontribuojnë në një mjedis më të favorshëm për organizatat duke lobuar dhe avokuar tek vendimmarrësit, komunikimi me median, edukimi i qytetarëve dhe forma të ndryshme të angazhimit qytetar. 

• Aktivitetet e Zhvillimit të Qëndrueshëm: mbledhje që synojnë nxitjen e marrëdhënieve profesionale dhe të shkëmbimit të njohurive ndërmjet organizatave duke u mundësuar atyre të shkëmbejnë ide, të zgjerojnë lidhjet dhe të zbulojnë mundësi.

Personat e interesuar duhet të paraqesin brenda datës  11 Qershor dokumentet e mëposhtme:

  • Ofertën
  • Curriculum vitae;
  • Çdo dokument shoqërues që vërteton kualifikimet dhe eksperiencën në punë.

Ju lutem dokumentacioni të dërgohet me email tek info at ccidr.al