Financat, lehtësime burokratike me anë të sherbimeve të reja online

Financat, lehtësime burokratike me anë të sherbimeve të reja online
3 Gazeta T&I Durrës Nr 19

Sikurse është informuar edhe sipërmarrja shqiptare dhe e huaj në Republikën e Shqipërisë, duke filluar nga 1 tetori, në bazë të Urdhërit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 101/1 “Për ofrimin e dokumenteve online”, 13 dokumente nuk kërkohen më nga qytetarët apo sipërmarrja, për asnjë shërbim të ofruar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) dhe institucionet e saj të varësisë. Këto dokumente gjenerohen nga zyrat përkatëse të ofrimit të shërbimeve përmes platformës elektronike e-Albania ose nëpërmjet ndërveprimit dhe komunikimit mes institucioneve.
Në fazën e dytë të reformës, zyrtarët e MFE-së po avancojnë në dy korsi paralele, së pari reduktimin e numrit të lejeve, licensave dhe autorizimeve, të cilat përbëjnë mbirregullim të tregut, (për të cilat është përgatitur tashmë paketa e plotë e ndryshimeve ligjore) dhe së dyti, në bashkëpunim me Agjensinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), po punojnë për ofrimin e shërbimeve të reja online, që përfshijnë pagesat elektronike në tatime, autorizime të lëshuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, leje të punës dhe vërtetime të zyrave të punës etj”. Lajmin e bën të ditur Ministri Ahmetaj në një letër dërguar biznesit.
Ministri shton se brenda janarit, një sërë shërbimesh të reja të rëndësishme për sipërmarrjen do të lehtësohen në tatime e dogana. Ja cilat janë:
1-      Nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave:
Katër autorizime të rëndësishme të regjimeve doganore do të ofrohen online:

 • Autorizim për Regjim të Lejimit të Përkohshëm me Përjashtim të Pjesshëm
 • Autorizim për Regjim të Përpunimit Pasiv (RPP)
 • Autorizim për Regjim të Magazinimit Doganor
 • Autorizim për Regjim të Përpunimit Aktiv (RPA)

Tre procese të rëndësishme në kërkesat e subjekteve pranë DPD-së lidhur me produktet e akcizës, do të ofrohen online:

 • Porosi pulla fiskale për produktet e akcizës
 • Modifikim profili në sistemin Sicpatrace, shtesë furnitori
 • Modifikim profili në sistemin Sicpatrace, shtesë kategorie produkti të akcizës
 • Çertifikimi elektronik i dokumentacionit nga ana e Agjensive Doganore për llogari të operatorëve ekonomikë, duke shmangur dorëzimin e tyre pranë Degëve Doganore, pra duke kaluar në një sistem doganor “paperless”.
 • Lehtësim i procedurave doganore nga ana e operatorëve ekonomikë duke shtuar kategorinë e përfituesve në kanalin “jeshil”.
 • Lehtësim i qarkullimit të mallrave nëpër pikat doganore për operatorët ekonomikë – duke prezantuar për herë të parë kategorizimin e kanalit “blu”- ushtrim i kontrollit dokumentar duke liruar në mënyrë automatike (brenda 20 minutave) mallrat në qarkullim të lirë.
 • Ngritja e një sistemi të vlerësimit qendror pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave- për vlerësimin e deklaratave doganore elektronike në sistem për të gjithë ato raste që janë kategorizuar në kanalin e “ kuq” dhe kanalin e “verdhë”.

2-      Nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, 13 shërbime pagesash do të ofrohen online:

 • Pagesa online e taksës së TVSH të biznesit
 • Pagesa online e tatim fitimit të biznesit
 • Pagesa online e tatimit të lojrave të fatit të biznesit
 • Pagesa online e tatimit mbi të ardhurat personale
 • Pagesa online e rentës minerare të subjektit
 • Pagesa online e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit
 • Pagesa online e taksave kombëtare
 • Pagesa online e tarifave kombëtare
 • Pagesa online e tatimit të mbajtur në burim
 • Pagesa online e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga biznesi
 • Detyrimet globale
 • Pagesa online e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi nga biznesi
 • Pagesa online e tatimit mbi të ardhurat personale të biznesit të vogël
Shpërndaje këtë lajm
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin