Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Lajmet shkurt

E vërtetë më 1 Prill! Tatimpaguesit, me qarkullim mbi 2.000.000 (dy milionë) lekë, për vitin kalendarik 2017, si dhe ata që kanë parashikuar një qarkullim të tillë gjatë këtij viti, nga data 1 Prill 2018 duhet të regjistrohen me përgjegjësinë tatimore të TVSH-së (tatimi mbi vlerën e shtuar). Çdo tatimpagues i regjistruar për TVSH-në, duhet të komunikojë […]

Financat, lehtësime burokratike me anë të sherbimeve të reja online

Sikurse është informuar edhe sipërmarrja shqiptare dhe e huaj në Republikën e Shqipërisë, duke filluar nga 1 tetori, në bazë të Urdhërit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 101/1 “Për ofrimin e dokumenteve online”, 13 dokumente nuk kërkohen më nga qytetarët apo sipërmarrja, për asnjë shërbim të ofruar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë […]

Top

You Might Be Also Interested In: