Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Përmirësimi i klimës së biznesit

Janë plotë 81 propozime të dala nga takimet sektorale me sipërmarrjen shqiptare, që i janë paraqitur qeverisë shqiptare për t’i marrë parasysh në hartimin e politikave të saj ekonomike dhe fiskale. Por vetëm 32 prej tyre janë marrë në konsideratë nga autoritetet. Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes pas 9 tryezave sektoriale me biznesin […]

Lajme shkurt

Ulen huatë, ulet edhe kthimi i huasë Pesha e huave që nuk janë kthyer në afat, ndaj totalit të kredisë ka shënuar sërish rritje në muajin korrik. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, huaja që nuk kthehet për të paktën tre muaj në banka ishte 13.36%. Në raport me dhjetorin 2017, kur ky tregues zbriti […]

Top

You Might Be Also Interested In: