Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Antarsimi

Është shërbimi kryesor i Dhomës. Ky shërbim i ofrohet çdo operatori ekonomik që ushtron veprimtarinë e tij në territorin e kompetencës së Dhomës. Regjistrimi në Dhomë është vullnetar. Me regjistrimin në Dhomen e Tregtise Ju bëheni përfitues të të gjitha shërbimeve dhe mundësive që Dhoma u ofron antarëve të saj: Çertifikata e antarësisë Networking Nota […]

QKL

FUSHAT E VEPRIMTARIVE QË KËRKOJNË PAJISJEN ME LIÇENCË SIGURIA KOMBËTARE, RENDI PUBLIK DHE MBROJTJA CIVILE (Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike, etj) USHQIMI DHE SHËNDETI (Prodhimi dhe tregtimi i ushqimeve, rritja ose tregtimi i kafshëve, shërbime mjekësore, etj) MJEDISI (Leje për ndikimin në mjedis, shërbime ekspertize, peshkimi, shfrytëzimi i ujrave, etj) BURIME MINERARE, HIDROKARBURE DHE […]

QKR

SHËRBIMET KRYESORE TË QKR REGJISTRIM FILLESTAR(Shoqëri tregtare, Person fizik, Degë ose Zyrë përfaqësimi e nje shoqërie të huaj) NDRYSHIME(Selie, Administratori, Objekti, Ortakësh, Nipt sekondar, etj) NDRYSHIME KAPITALI(Në para, Në natyrë, Zmadhim – Zvogëlim kapitali, Shitje kuotash, etj) DORËZIM BILANCI(Çdo subjekt i parashikuar në ligj) POPULIM TË DHËNASH(Korrigjim, Plotësim ekstrakti) EKSTRAKTE(I thjeshtë, Historik) PEZULLIM AKTIVITETI(Me afat, […]

Qendra e Ndërmjetësimit

KENI NJE MOSMARREVESHJE TREGTARE, KONTRAKTUALE APO TJETER? ASNJE PROBLEM! DREJTOHUNI TEK QENDRA E NDERMJETSIMIT Ndërmjetsimi pranë Qendrës është nje mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, pa nevojën e ngritjes së një padie në Gjykatë është një negocim midis palëve, i lehtësuar dhe drejtuar nga një person i tretë dhe i paanshëm, ndërmjetësi Caktimi i ndërmjetësve është […]

Çertifikata e Origjinës

Është një shërbim, që ofrohet vetëm për subjektet që janë antarë të Dhomës, të cilët eksportojnë mallra të prodhuara apo të përftuara tërësisht në Shqipëri. Lëvrohet në formatin e përcaktuar nga Kodi Doganor aktual, në letër kimike, me 5 kopje. Plotësohet nga nëpunesi i ngarkuar nga Dhoma, duke mbajtur një kopje  për arkivin e Dhomës. […]

Vizat + Nota Verbale

Kushtet që duhet të plotësojnë antarët e Dhomës për tu pajisur me “Vizë dy vjeçare Shengen ” në Ambasadën Italiane, sipas shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Tregtare , në Ministrinë e Ekonomisë, nr.7984 prot. datë 02.11.2006, janë: Kopje e noterizuar e Licensës së ushtrimit të veprimtarisë si person i tatueshëm dhe NIPT-i. Vërtetim nga dega e […]

Pasaporta e Shërbimit

Pasaporta e shërbimit është e vlefshme për të udhëtuar pa vizë në Algjeri, Argjentinë, Bullgari, Egjipt, Greqi, Kinë, Kili, Kroaci, Hungari, Maqedoni, Bosnje-Hercegovinë, Malajzi, Poloni, Rusi, Sllovaki, Slloveni, Turqi, Uruguaj, Ukrainë, Serbi, Mal i Zi dhe Zvicër Procedura e pajisjes me pasaportë shërbimi: Disa nga kushtet më të rëndësishme që duhet të plotësojnë antarët e Dhomës për […]

Top

You Might Be Also Interested In: