Interesim i madh, bujqësi e vogël (1)

Interesim i madh, bujqësi e vogël (1)
2 Gazeta T&I Durrës Nr 16

Bujqësia, një sektor prioritar! Ky informacion lakonik është nxjerrë nga programi ekonomik me 21 objektiva i shpallur nga Qeveria “Rama 2” për vitet 2017 – 2021. Me këtë vlerësim për këtë sektor, iu drejtuam për një intervistë zotit Enver Isufi, i cili mban titullin Professor Assistent Doktor për bujqësinë. Ai shprehet: “Nga publikimet zyrtare pranohet se bujqësia jep rreth 18-21 % të GDP-s, ndërsa merr vetëm  1,5-2 %  të GDP-s, pra rreth 10 herë më pak sa kontributi i saj në ekonominë e vendit. Shkaku kryesor që bujqësia jonë ndodhet në një nivel të ulët zhvillimi është pikërisht ky buxhetim tepër i ulët”.

Për  ta bërë më të kuptueshme këtë  gjendje edhe për fermerët, ai tregon fabulën e babait që do t’i bënte djalit një dasëm të madhe në Tiranë, me 300 të ftuar, me vetëm 1000 Euro! Duke iu kthyer temës, zoti Isufi shtron pyetjet: “A mund të ketë bujqësi të madhe me një buxhet vetëm 1-2 % të GDP-s? Pse ka ndodhur kjo?” Përgjigjet ai i gjen tek politika e gabuar e derisotme, e cila sipas tij ka menduar vetëm për momentin, me tregun  plot,  kur shumicën e produkteve bujqësore e blejmë  edhe më lirë nga importi, ndërsa duhet të shqetësohej, sepse tregu vërtetë është plot, por është dëmtuar rëndë përpektiva. “Bujqësia shqiptare është ende  e dobët, jo konkuruese, të rinjtë lënë fshatin, lënë edhe vetë Shqipërinë. Nuk ka produkt më të shtrejtë se sa  vetë forcat tona shkencore dhe ato të punës, që largohen nga vendi. Këto forca nuk i kompenson asnjë diferencë çmimesh të domateve apo specave që na vijnë nga jashtë”, mbyll ai këtë fillim të intervistës.

Cmimi i naftës, infrastruktura  fizike e bujqësisë, ujitja, infrastruktura shkencore dhe këshilluese ishin problematikat kryesore të shtjelluara në vazhdim nga Profesor Isufi, të cilat po i rreshtojmë në ligjëratë të drejtë, si në vijim:

“Baza  materiale  e bujqësisë  që  sot thirret me termin në anglisht “inpute“  janë të shumta, por më  me peshë  në zhvillimin e bujqësisë  dhe zonave rurale/fshatare  është  energjia, pra nafta. Të ketë përgjatë   autostradës Tiranë –Durrës, Tiranë – Shkodër ,Durrës – Vlorë  mbi 80 pika për shitjen e karburanteve   kur shumica e tokave janë të pa përdorura  për prodhim, kjo s´ka lidhje  me ligjet e ekonominë së tregut që   kur shtohet prodhimi  i naftës  logjikisht pritet të ulet çmimi  i saj “. Të   jesh një  vend prodhues i naftës  dhe  bujqësia ta blejë atë më shtrejtë se sa vendet ballkanike që nuk prodhojnë naftë, kjo nuk kuptohet ndryshe vetëm se me rënien e Shqipërisë në një vend  me status  kolonial ose gjysëm kolonial, por i pa shpallur. Për të kuptuar atë që ka ndodhur me  naftën , lipset të xhirojmë serinë  e dytë të filmit  “Gjeneral Gramafoni”. Të kesh sot kaq shumë mjete bujqësore në shitje dhe rreth tyre toka të jetë e pa punuar, kjo është e dhimbëshme dhe   përsëri shkak është  i çmimi i lartë i karburanteve për bujqësinë.

Shqipëria e para  viteve 1990  trashëgoi një bujqësi të madhe, me  infrastrukturë bujqësore gati perfekte (parcelimi, terracimi, kanalet kullues e vaditës, rezervuarët  e ujit, hidrovorët kullues, etj. Por, tani  parcelimi  është  kthyer në parcelim kopështesh  dhe baçesh. Vërtetë infrastruktura rrugore po bëhet gjithnjë  e më mirë, por këto rrugë të asfaltuara në zonat fshatare  duken si zinxhirë  të  bukur të  qepur në një bluzë të grisur. Majtas dhe djathtas ka toka të papunuara, me ferra e shkurre. Gjendjen e kanaleve  tashmë e dimë të gjithë se si është. Kjo lloj infrastrukture nuk po e lejon  bujqësinë tonë të përdori përparësitë e ekonomisë private të tregut. Dje kishim bujqësi të madhe me interesim të vogël për prodhuesit, sot kemi një interesim të madh, por  me bujqësi të vogël. A do ta mundi dot bujqësia e kioskave marketingun e supermarkatave të mëdha. Kjo është sfida jonë. Rregullimi hap pas hapi i kësaj infrastrukture do ndihmonte në rritjen e frutëshmërisë së bujqësisë. Ndërkohë, për gjetjen e  mekanizmave real se si mund të përshpejtohet procesi i zmadhimit fermave asnjëherë nuk është diskutuar seriozisht, kur duket qartë se reduktimi i parcelizimit lehtëson edhe vetë rregullimin e infrastrukturës fizike. Pjesë e kësaj  janë  edhe rishikimi i rezervuarëve të vjetër të ujit për ujitje (kemi trashëguar mbi 600 të tillë), por  që duhen inspektuar gjendja aktuale e tyre dhe masat teknike dhe financiare për rikthimin e tyre në potencialet e veta ujëmbajtëse. Të tjerë basene dhe të tjerë hidrovorë mund të ndërtohen gjithashtu.

Dy dekadat e fundit u krijua  një koncept primitiv për heqjen nga fjalori temat “shkencë“ dhe “kërkim shkencor“, kjo vetëm e vetëm për të justifikuar reformat e gabura dhe shkatërrimtare që u zbatuan  për shkencën e të gjitha niveleve  deri në Akademinë e Shkencave. Nivelin e një dege të ekonomisë  e përcakton  niveli shkencor që zbatohet në të. Pa u zgjatur  në këtë  temë  do doja  të theksoja idenë se  ka rëndësi që shkencën t´ja përshtasim nevojave praktike dhe jo godinave aktuale, tarafeve për punësim, termave të bukura që përdoren.

Organizimi i ri i shkencës dhe zbatimit nevojitet të sigurojë  katër  nivele kryesore:

Niveli i parë, Akademia e Shkencave dhe Universitetet (publike dhe plus ato private ,që do kenë të njëtin nivel shkencor dhe laborotorik). Këto kryejnë studime të thella ose siç i quajmë studime bazë, fondamentale. Ndikimi i tyre në ekonominë e shoqëri është afatgjatë, i thellë, i gjërë ,gjithëpërfshirës. Edhe titujt e botimeve duhet ti përgjigjen këtij niveli.

Niveli i dytë, Institutet/ Stacionet/ Qendrat  që  mbulojnë disiplinat e veçanta (Mirëadministrimi i tokave  dhe të ushqyerit shkencor i bimëve. Mbrojtja e integruar dhe biologjike e bimëve, Perimikultura, Pemtaria, Mjeksia veterinare dhe Zooteknia, Siguria Ushqimore). Këto institute,stacione apo qendra bëjnë studime të zbatueshme  në nivel bashkie, qarku  dhe vendi. Këto studime duhet që brenda 1-3 viteve të kenë dhënë ndikimin pozitiv direkt në nivel ferme. Edhe titujt e botimeve duhet ti përgjigjen këtij niveli.

Niveli  i tretë, Drejtoritë  e Bujqësisë  që do jenë pranë  Bashkive. Këto mund të kenë edhe emrin “Grupi i Bujqësisë Qëndrueshme dhe Këshillimit Bujqësor”. Ato bëjnë studime për potencialin e zhvillimit që kanë komunat dhe Njesitë Administrative, bëjnë demonstrime fushore për zbatimin e tyre në nivel ferme me praninë e fermerëve, rritësëve të kafshëve, informojnë fermerët mbi kohën e shfaqjes së sëmundjeve dhe insekteve dëmtues, krijonë fermat model ku zbatohen praktikat e mira bujqësore, saktësojnë  statistikat , të cilat  ende kanë  kaq shumë mangësi, etj . E gjitha veprimtari  e  përvojë, si lënda e parë për një këshillim bujqësorë të frytëshëm  në zonat përkatëse.

Niveli i tretë  që përmendëm më sipër komunikon me nivelin e katërt, me ekspertët e terrenit  dhe me fermat e mëdha me ndikim në treg. Punët në këtë nivel  bëhen gjithnjë e më konkrete, gjithnjë e më afër  prodhuesëve  dhe përpunuesëve.

Kur të gjitha nivelet komunikojnë me njëri-tjetrin sipas rënditjes, rriten kontaktet e forcave krijuese  dhe zbatuese, gjë që çon në përsosjen e programeve të kërkimit dhe cilësisë së tyre shkencore. Forumet shkencore si konferencat, sympoziumet, kongreset duhet të përcaktohen që të zhvillohen periodikisht  dhe jo spontanisht. Këto forume bëjnë të mundur kompaktësimin e forcave shkencore të të gjitha niveleve dhe institucionalizon debatin shkencorë  dhe pavarsinë e secilit nivel kërkimi e zbatimi.

Këto katër nivele duhet të kenë statusin e vet  ligjor  të   fuksionimit dhe komunikimit.

Pra një ligj integral mbi shkencën dhe zbatimin në bujqësi  është i nevojshëm  që  të përgatitet në përputhje me zhvillimet dhe kërkesat  e reja. Këto ligje duhen hartuar me synimin e përafrimit të tyre me rregulloret  e BE-së ku ne po synojmë të bashkohemi.

Kur themi se dijenitë  shkencore janë inpute me vlera monetare ashtu si  mallrat e tjera, ato si  çdo mall, kanë të njëjtën rrjedhje  në treg si të gjitha mallërat:

  • Tregu i  madh  me  shumicë i mallërave (në këtë rast supermarkatat e mëdha të mendimit  e kërkimit janë  Universitetet  dhe Akademitë)
  • Minimarketet ( në këtë rast institutet e disiplinave përkatëse)
  • Dyqanet( në këtë rast bërthamat e  specialistëve pranë bashkive)
  • Kioskat (në këtë rast ekspertiza e komunave, si agronome, veterinarë, inxhinierë pyjesh, zooteknikë që janë direkt në kontakt me fermerët për ti ndihmuar ato për zbatimin e teknologjive të hartuara nga nivelet më të larta të kërkimit  dhe këshillimit bujqësor. Pra  edhe“ shitja“  e trurit  ka kanalet e veta  të marketingut”. 

(vazhdon në numrin tjetër)